کابل کنترل انعطاف پذیر شیلد دار

کابل کنترل افشان شیلد دار 5 در 0/5 و اطلاعات تخصصیkkashd-505