کابل کنترل افشان شیلد دار

کابل کنترل افشان شیلد دار 6 در 0/75 و اطلاعات تخصصیkkashd-6075