کابل کنترل انعطاف پذیر شیلد دار

کابل کنترل افشان شیلد دار 7 در 0/75 و اطلاعات تخصصیkkashd-7075