کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 1 در 25/25 و اطلاعات تخصصیks-12525