کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 1 در 35/35 و اطلاعات تخصصیks-13535