کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 3 در 4/4 و اطلاعات تخصصیks-344