کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 3 در 25/25 و اطلاعات تخصصیks-32525