کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 4 در 6/6 و اطلاعات تخصصیks-466