کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 3 در 35/35 و اطلاعات تخصصیks-33535