کابل کانسانتریک

کابل کانسانتریک 4 در 25/25 و اطلاعات تخصصیks-42525