کابل کانسانتریک

کابل کانسانتریک 4 در 4/4 و اطلاعات تخصصیks-444