کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 4 در 35/35 و اطلاعات تخصصیks-43535