کابل آرموردار

کابل آرموردار 3 در 25/16 و اطلاعات تخصصیkar-32516