کابل آرموردار

کابل آرموردار 3 در 35/16 و اطلاعات تخصصیkar-33516