کابل آرموردار

کابل آرموردار 3 در 70/35 و اطلاعات تخصصیkar-37035