کابل آرموردار

کابل آرموردار 3 در 120/70 و اطلاعات تخصصیkar-312070