کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 1 در 2/5+2/5 و اطلاعات تخصصیks-1-2525