کابل کانسانتریک

کابل کانسانتریک 3 در 1/5+1/5 و اطلاعات تخصصیks-31515