کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 3 در 2/5+2/5 و اطلاعات تخصصیks-3-2525