کابل کانسانتریک

کابل کانسانتریک 10 در 1/5+2/5 و اطلاعات تخصصیks-10-1525