کابل کانسانتریک

کابل کانسانتریک 12 در 1/5+2/5 و اطلاعات تخصصیks-12-1525