کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 14 در 1/5+2/5 و اطلاعات تخصصیks-14-1525