کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 24 در 1/5+6 و اطلاعات تخصصیks-24-156