کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 30 در 1/5+6 و اطلاعات تخصصیks-30-156