کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 40 در 1/5+10 و اطلاعات تخصصیks-40-1510