کابل کانسانتریک

کابل کانسانتریک 7 در 2/5+2/5 و اطلاعات تخصصیks-7-2525