کابل کانسانتریک

کابل کانسانتریک 10 در 2/5+4 و اطلاعات تخصصیks-10-254