کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 12 در 2/5+4 و اطلاعات تخصصیks-12-254