کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 14 در 2/5+6 و اطلاعات تخصصیks-14-256