کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 19 در 2/5+6 و اطلاعات تخصصیks-19-256