کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 24 در 2/5+10 و اطلاعات تخصصیks-24-2510