کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 30 در 2/5+10 و اطلاعات تخصصیks-30-2510