کابل سازمانی

کابل کانسانتریک 40 در 2/5+10 و اطلاعات تخصصیks-40-2510