کابل بالابر

کابل بالابر 3 در 10 و اطلاعات تخصصیkb-310