کابل بالابر

کابل بالابر 4 در 10 و اطلاعات تخصصیkb-410