کابل بالابر

کابل بالابر 5 در 25 و اطلاعات تخصصیkb-525